Модул 1

Вовед во концептот на зелена економија

Вовед во концептот на зелена економија - цели

Обезбедете преглед на главните карактеристики што го прават производот/производството/компанијата поеколошки попријателски во однос на влијанието врз животната средина.

Истакнете ги најважните прашања и најдобрите практики веќе собрани од компаниите во различни области и преку различни видови на комуникација.

Финансирано од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите)
и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за
образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту EACEA не можат да бидат одговорни
за нив.

Scroll to Top