Moduł 2. Metody zielonego marketingu

Metody zielonego marketingu – cele

Należy przedstawić przegląd głównych cech, które sprawiają, że produkt/produkcja/firma są bardziej przyjazne dla środowiska pod względem wpływu na środowisko.

Podkreśl najważniejsze zagadnienia i najlepsze praktyki zebrane już przez firmy z różnych dziedzin i poprzez różne rodzaje komunikacji.

Metody ekologicznego marketingu – efekty uczenia się

Znajomość czynników wpływających na ekologiczną komunikację, mocnych stron i celów, które można ulepszyć w tego rodzaju komunikacji konsumenckiej.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Scroll to Top